Privacybeleid

De privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens is een van de belangrijkste aspecten van ons bedrijf. Wij verwerken persoonsgegevens om onze producten en diensten, en ook uw ervaring, steeds beter te maken. Daarom willen wij u op transparante wijze informeren over ons privacybeleid, zodat u te allen tijde op de hoogte bent van de doeleinden van de verwerking en de rechten die u hebt als eigenaar van de verstrekte persoonsgegevens.

GEGEVENSBEHEERDER.

De verantwoordelijke voor het doel van de behandeling en de beveiliging van de verstrekte persoonsgegevens is: “INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L.” met C.I.F. B-53951745, en met adres te Avda. De Vergel 10, 03778 Beniarbeig (Alicante), en CARTAGENA REPRODUCCIÓN ASISTIDA, S.L., met C.I.F. B-30908768 en statutaire zetel te Alameda San Antón 11, 30205 Cartagena (Murcia).

ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS.

1. De verstrekte persoonsgegevens worden niet doorgegeven, tenzij dit in de specifieke verwerking wordt gespecificeerd.

2. Voor het contracteren van cloud computing-diensten en/of diensten voor het verzenden van e-mails, alsmede aanverwante diensten, kunnen de persoonsgegevens naar keuze zijn:

– Doorgegeven aan IT-dienstverlenende bedrijven binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of,

– Doorgegeven aan IT-dienstenbedrijven buiten de EER die onder het Privacy Shield vallen en derhalve adequate waarborgen hebben om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. U kunt meer informatie krijgen door deze link te bezoeken: https://www.privacyshield.gov/welcome

RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS.

Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die wij over u verzamelen, zullen wij u op de hoogte brengen van de rechtmatige grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

RECHTEN.

Recht van toegang:

Dit is het recht om bevestiging te krijgen of wij al dan niet persoonsgegevens over u verwerken.

Recht op overdraagbaarheid.

Wanneer wij uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat dat aan u of aan een derde partij wordt overgedragen. Deze zal alleen de persoonsgegevens bevatten die u ons hebt verstrekt.

Recht op rectificatie.

U hebt het recht om rectificatie van uw persoonsgegevens te vragen indien deze onjuist zijn, met inbegrip van het recht om onvolledige gegevens aan te vullen.

Recht op wissen.

U hebt het recht om zonder onnodige vertraging uw persoonsgegevens te laten wissen wanneer aan de vereisten van de GDPR is voldaan.

Recht van verzet.

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang. Wij zullen de persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van vorderingen.

Recht om toestemming in te trekken.

In het geval van verwerkingen op basis van toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens op onjuiste wijze verwerken, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Recht op verjaring.

U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in de gevallen die zijn toegestaan door de GDPR.

Uitoefening van rechten.

Per brief of e-mail, vergezeld van een fotokopie van uw NIF/NIE/paspoort, aan het in de juridische mededeling vermelde adres.

De klant en/of gebruiker van de website is als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte persoonsgegevens, alsmede voor het bijwerken ervan.

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING.

Contactformulier.

Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken voor de behandeling van een verzoek om informatie, een claim of een klacht via het contactformulier.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ons rechtmatig belang.

Persoonsgegevens worden bewaard voor een periode van twee jaar vanaf het moment dat zij niet langer worden verwerkt, onverminderd de uitoefening van uw rechten als betrokkene.

Werk samen met ons formulier.

Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken om het aanwervingsproces in ons bedrijf te beheren.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ons rechtmatig belang.

Persoonsgegevens worden bewaard voor een periode van twee jaar vanaf het moment dat zij niet langer worden verwerkt, onverminderd de uitoefening van uw rechten als betrokkene.