Juridische kennisgeving

1. GEBRUIK EN BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS
INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L. informeert u dat de persoonlijke gegevens die via de website kunnen worden verstrekt, evenals de gegevens die in de toekomst kunnen worden verstrekt in het kader van haar juridische relatie met deze entiteit, zullen worden opgenomen in de bestanden die eigendom zijn van INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L., waarvan de gegevens in de rubriek zijn vermeld.

Het doel van deze bestanden is het beheer, de administratie en de levering van de door u gevraagde diensten of producten en, in voorkomend geval, de naleving en uitvoering van de door u gesloten contracten, het beter leren kennen van uw voorkeuren, het aanpassen van de diensten aan uw voorkeuren en om u nieuwe diensten of producten te kunnen aanbieden en u informatie te kunnen sturen in verband met de activiteiten van INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L., op welke manier dan ook, inclusief langs elektronische weg. De ontvangers van de verzamelde informatie zijn voornamelijk de werknemers van INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L..

Behalve in velden waarin uitdrukkelijk anders is aangegeven door middel van een asterisk (*), zijn de antwoorden op vragen over persoonsgegevens vrijwillig, en het niet beantwoorden van deze vragen impliceert geen vermindering van de kwaliteit van de door u gevraagde diensten. Het niet invullen van de velden die als verplicht zijn gemarkeerd of het verstrekken van onjuiste gegevens zal het INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L. onmogelijk maken om u de diensten of producten te leveren die u vraagt.
De toestemming die is verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door contact op te nemen met INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L. of door een e-mail te sturen naar contactar@irema.org.
De gebruikers garanderen en zijn in elk geval verantwoordelijk voor de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonsgegevens en verbinden zich ertoe deze naar behoren te actualiseren.

2. UITOEFENING VAN RECHTEN: TOEGANG, RECTIFICATIE, ANNULERING EN VERZET.
De personen die hun gegevens aan INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L. hebben verstrekt, kunnen hun recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet kosteloos uitoefenen met betrekking tot de gegevens die in de bestanden van INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L. zijn opgenomen.
Gezien het vertrouwelijke karakter van de informatie kunt u uw rechten niet telefonisch uitoefenen; u moet de informatie aanvragen op een wijze die de verzending en ontvangst ervan registreert, en een kopie van uw identiteitskaart of een gelijkwaardig document bijvoegen.
De betrokkene kan zijn rechten uitoefenen door te schrijven naar INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L. op het aan het begin vermelde adres of naar het e-mailadres contactar@irema.org.

3. VEILIGHEIDSMAATREGELEN
INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L. deelt u mee dat zij de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en wijziging, verlies en ongeoorloofde verwerking en/of toegang te voorkomen, rekening houdend met de stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan deze zijn blootgesteld, hetzij door menselijk handelen, hetzij door de fysieke of natuurlijke omgeving.
De gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat de veiligheidsmaatregelen op het internet niet onneembaar en volledig betrouwbaar zijn en dat INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L. niet kan garanderen dat er geen virussen of andere elementen aanwezig zijn die veranderingen kunnen veroorzaken in de computersystemen van de gebruiker (software en hardware).

4. GEBRUIK VAN COOKIES
Cookies zijn een instrument dat door webservers wordt gebruikt om informatie over hun gebruikers op te slaan en terug te vinden. Cookies zijn berichten die door de server naar de computer van de gebruiker worden gestuurd, bestaande uit tekstbestanden die in het geheugen van de computer worden opgeslagen en waarmee informatie wordt verzameld over de bezochte pagina’s, het tijdstip van verbinding met het internet, enz. De “cookies” worden naar de server teruggestuurd telkens wanneer de gebruiker die pagina bezoekt. Het doel van de cookies van INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L. is om de diensten die wij u aanbieden te personaliseren door u informatie te verstrekken die voor u van belang kan zijn. Als u niet wilt dat er een cookie op uw harde schijf wordt geïnstalleerd, kunt u de browser van uw computer zo instellen dat u geen cookies ontvangt. Wij wijzen er echter op dat in dat geval de kwaliteit van de werking van de website verminderd kan zijn. Cookies worden alleen geassocieerd met een anonieme gebruiker en zijn of haar computer en verschaffen op zichzelf geen persoonlijke gegevens van de klant, noch kunnen zij gegevens van uw harde schijf lezen of cookie-bestanden lezen die door andere aanbieders zijn aangemaakt. Logs zijn bestanden die op de server van INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L. worden opgeslagen en die gegevens over uw surfgedrag registreren, zodat wij de door u gevraagde diensten kunnen blijven leveren. Zij helpen ons ook de werking van het systeem te analyseren, eventuele incidenten en problemen op te sporen en zo snel mogelijk op te lossen.

5. MINOREN
In het geval dat een van de diensten en producten gericht is op minderjarigen onder de 14 jaar. INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L. zal de toestemming van de ouders of voogden vragen voor het verzamelen van de persoonlijke gegevens van de minderjarige.
INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L. is niet verantwoordelijk voor die gegevens van minderjarigen die zonder te kunnen weten INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L. dit feit heeft verstrekt zonder de toestemming van ouders of voogden.

6. WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID.
INSTITUTO DE REPRODUCCION DE LA MARINA ALTA, S.L. behoudt zich het recht voor om haar Privacybeleid te wijzigen, volgens haar eigen criteria, of ingegeven door een doctrinaire wijziging van de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit, wetgevend of jurisprudentieel. Elke wijziging van het privacybeleid zal vóór de effectieve toepassing ervan worden bekendgemaakt. Het gebruik van het Web na dergelijke wijzigingen, impliceert de aanvaarding van deze wijzigingen.

7. TOEPASSELIJKE WETGEVING
Elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van deze site zal worden beheerst, geïnterpreteerd en voorgelegd in overeenstemming met de wetten van Spanje.